רו"ח כפיר אברהם

ביקורת דוחות כספיים

ביקורת דוחות כספיים

דוחות שנתיים:

דוחות כספיים מציגים את מצבה הכספי של הישות לתום שנת הכספים, תוצאות פעילותה של החברה בתקופת הדוח, דוח על השינויים בהון ודוח תזרימי מזומנים. ביקורת הדוחות הכספיים נערכת על ידי רואה חשבון מכוח הוראות סטטוטוריות, לשם מתן חוות דעתו עליהם. הדוחות הכספיים הינם באחריות הדירקטוריון והנהלת החברה או גוף מקביל. רואה החשבון מדווח בחוות דעתו האם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של הישות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

משרד רואה חשבון כפיר אברהם מעניק שירותי חשבונאות וביקורת דוחות כספיים למגוון רחב של תאגידים לרבות חברות פרטיות, אגודות שיתופיות ועוד. שירותי ביקורת הניתנים על ידי משרדינו הינם בכפוף לתקני ביקורת של מועצת רואי החשבון, כללי חשבונאות מקובלים ודרישות רגולטוריות החלים על מבקר הדוחות הכספיים והתאגיד בפרט.

משרדינו מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים ועריכתם בהתאם לכללי התקינה הישראלית Israeli GAAP וכללי התקינה הבינלאומית IFRS לכל סוגי הישויות לרבות דוחות מאוחדים, סקירת דוחות רבעוניים, דוחות פרופורמה ועוד.

שלחו לנו וואטסאפ
Call Now Button